GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ЗАШТИТИМО ПОВЛЕНСКО ВРЕЛО и због нас и због будућих генерација Поводом изјава надлежних да ће у циљу решавања сеоског водовода "Кукаљ" приступити преузимању дела изворишта Повленске реке, изнећу неколико чињеница са циљем да се анимирају и стручни и надлежни, како би снагом аргумената, изнашли најоптималније решење, а све ради обезбеђења трајне заштите и унапређења квалитета површинских и подземних вода за потребе одрживог, избалансираног коришћења водних ресурса.

Повленска река понире а по неким стручњацима иста та вода јавља се у извору “Пакље” и једном од извора Градца, “Зеленац”. Међу најдужим подземним токовима у Србији сврставају се и Повленска река-“Зеленац” дужина је 9 075 метара а Повленска река-“Пакље” дужина је 9 250 метара. Мислим да није потребно посебно образлагати колико је извор “Пакље” битан за водоснабевање Ваљева и колико је колико је извор “Зеленац” битан за реку Градац.

U Просторном плану подручја посебне намене слива водоакумулације "Стуборовни", "Сл. Гл. РС", бр. 20/2009, наводи се и следеће:

  • “Понирањем речних вода Сушице, Повленске и Поличке реке формирају се подземне воде са смером тока према северу, према водотоцима односно низводним карстним изворима слива, односно делом према истоку ка врелима на левој обали Градца, ван слива водоакумулације ".
  • "Систем омогућава снабдевање и сеоских насеља у зони обухвата кракова регионалног система. Прикључивање сеоских водовода на регионални систем (укључујући и групне системе Кукаљ и Ровни..”
  • "…Просторним планом су идентификоване просторне целине које располажу особеним природним вредностима и на којима се утврђује режим II степена заштите, и то: Сушица, која обухвата клисурасто-кањонске долине Сушице и њених саставница Повленске и Поличке реке kао репрезенте морфолошких и хидролошких појава…”

Председник Еколошко-шумарске асоцијације “Екошум”

Драгић Томић